• naglowek waski

Honorowy Znak KOP

znak kop duzy

Uchwałą Zarządu SWPFG z dnia 5 października 1999 r. ustanowiono Honorowy Znak Jubileuszowy Korpusu Ochrony Pogranicza, jego wzór i regulamin oraz powołano trzyosobową Kapitułę Honorowego Znaku.

Ho­no­ro­wy Znak Ju­bi­le­uszo­wy KOP na­wią­zu­je wzo­rem do odz­na­ki pa­miąt­ko­wej Kor­pu­su Och­ro­ny Po­gra­ni­cza za­twier­dzo­nej przez mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych w 1928 ro­ku. Jest to odz­na­ka owal­na, dłu­go­ści 5 cm, sze­ro­ko­ści 3,5 cm, dwu­czę­ścio­wa z or­łem na­kła­da­nym, ażu­ro­wa, oksy­do­wa­na, o czę­ściach ema­lio­wa­nych, za­kła­da­na na śru­bę z na­kręt­ką. Odz­na­ka przed­sta­wia or­ła trzy­ma­ją­ce­go w pa­zu­rach ga­łę­zie lau­ru, two­rzą­ce owal­ny wie­niec i spię­te ma­łym wień­cem okrą­głym, o po­lu po­kry­tym ema­lią gra­na­to­wą z na­pi­sem „KOP”. Dol­na część wień­ca jest zwią­za­na wstąż­ką, uło­żo­ną pod or­łem w for­mie łu­ku. W miej­sce na­pi­su „Za służ­bę gra­nicz­ną” w odz­na­ce KOP, w Ho­no­ro­wym Zna­ku znaj­du­ją się da­ty upa­mięt­nia­ją­ce rocz­ni­cę po­wsta­nia KOP (do­tych­czas trzy edy­cje: 1924–1994, 1924–1999, 1924–2004). Po­za środ­kiem or­ła wid­nie­je słup gra­nicz­ny ema­lio­wa­ny ema­lią bia­ła i czer­wo­ną. Na słu­pie, od­po­wia­da­ją­cym w ry­sun­ku rze­czy­wi­ste­mu słu­po­wi gra­nicz­ne­mu II RP, ta­blicz­ka z wy­pu­kłym go­dłem pań­stwo­wym i na­pi­sem „Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska”. Od skrzy­deł or­ła, po­za or­łem i słu­pem, roz­ło­żo­ne są sy­me­trycz­nie ku gó­rze, przy­po­mi­na­ją­ce kłos, pro­mie­nie w ilo­ści 19 o syl­wet­ce ostrych ką­tów i prze­kro­ju trój­ką­ta rów­no­ra­mien­ne­go. Ho­no­ro­wy Znak po­sia­da mi­nia­tur­kę o dłu­go­ści 3,5 cm i sze­ro­ko­ści 2 cm, wy­ko­na­ną bez ażu­ru mię­dzy pro­mie­nia­mi i na­pi­sów na słu­pie, za­pi­na­ną na pin. Ho­no­ro­wy Znak zo­stał wy­ko­na­ny przez gra­we­ra Zbi­gnie­wa Ce­giel­skie­go w War­sza­wie. Przy nada­niu wy­da­wa­na jest le­gi­ty­ma­cja imien­na.

W trzeciej edycji (1924-2004) odznaki były numerowane.

Wyciąg z Regulaminu określającego zasady nadawania Honorowego Znaku Jubileuszowego KOP:

  • „Honorowy Znak” nadawany jest żołnierzom KOP i Straży Granicznej II RP na podstawie imiennego wniosku dokumentującego służbę w tych formacjach,
  • osobom fizycznym lub instytucjom szczególnie zasłużonym w upamiętnianiu chlubnych dziejów Formacji Granicznych II RP na podstawie szczegółowego i udokumentowanego wniosku,
  • wnioski przedstawia Zarząd Stowarzyszenia,
  • przyznanie i prawo noszenia „Honorowego Znaku” przez osobę potwierdza legitymacja,
  • nadanie „Honorowego Znaku” instytucjom (organizacjom) potwierdza dyplom,
  • fakt przyznania „Honorowego Znaku” Kapituła ogłasza, po akceptacji wniosków, w sporządzanych decyzjach, które stanowią podstawę do uroczystego wręczenia zaszczytnego wyróżnienia.

Instytucjom (organizacjom) przyznawany jest Duży Honorowy Znak. W sporządzanych przez Zarząd Stowarzyszenia zasadach nadawania „Honorowego Znaku” nawiązano do obowiązujących reguł przy przyznawaniu odznaki KOP „Za służbę graniczną”.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +