• naglowek waski

Statut Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych

Tekst jednolity

S T A T U T U

STOWARZYSZENIA WETERANÓW
POLSKICH FORMACJI GRANICZNYCH

po zmianach zatwierdzonych w dniu 22.02.2017 r
przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/4267/17/241

 

Rozdział  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

„Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem, jest organizacją o celach niezarobkowych, zrzeszającą weteranów i osoby, którym bliskie są sprawy ochrony granicy państwowej i tradycji formacji granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz odczuwają potrzebę upowszechniania i kultywowania tychże w świadomości społeczeństwa polskiego.

 

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami prawa polskiego i miejscowego.

 

§ 3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Stowarzyszenie może wstępować do organizacji międzynarodowych za zgodą Walnego Zebrania Członków.

 

§ 5.

1. Stowarzyszenie posiada własną pieczęć z pełną nazwą i adresem oraz może ustanowić własne odznaki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odznaki nadaje Kapituła lub Zarząd zgodnie z Regulaminem odznak zatwierdzonym przez Zarząd.

2. Stowarzyszenie może posiadać godło i sztandar oraz wydaje legitymacje członkowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6.

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, trwałym zrzeszeniem społecznym opartym na zasadzie powszechności oraz pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

2. W realizacji swych celów Stowarzyszenie współdziała z organami władzy państwowej, Strażą Graniczną RP, Federacją Rodzin Katyńskich, Rodziną Policyjną 1939 oraz samorządu terytorialnego, z organizacjami społecznymi, a także z placówkami naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi.

3. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

 

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) Inspirowanie i prowadzenie badań nad historią organizacji ochrony granicy RP oraz występowanie do władz państwowych w sprawach związanych z ochroną granicy państwowej i sytuacją na pograniczu.

2) Utrzymywanie więzi wśród członków Stowarzyszenia oraz reprezentowanie ich interesów.

3) Obrona godności dobrego imienia żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy pełniących służbę w Polskich Formacjach Granicznych.

4) Wspieranie działań zmierzających do nadania właściwej rangi w państwie problematyce ochrony granic RP i utrzymania bezpieczeństwa na pograniczu przez organa do tego powołane.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie,  w tym nieodpłatnie realizuje wszystkie cele w ramach działalności pożytku publicznego, poprzez:

1) Upamiętnianie miejsc służby i walki oraz wiecznego spoczynku żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w Polskich Formacjach Granicznych.   

2) Współdziałanie w działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród młodzieży, a zwłaszcza drużyn harcerskich służby granicznej, Legii Akademickiej, związków strzeleckich, grup rekonstrukcji historycznej formacji granicznych i szkół prowadzących klasy o profilu ochrony granic lub noszących imiona bohaterów formacji granicznych.

3) Inspirowanie, wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich związanych z ochroną granic RP oraz ich rozpowszechnianie.

4) Prowadzenie akcji oświatowych z zakresu historii i przepisów prawa o ochronie granic RP.

5) Organizowanie poszukiwań historycznego sprzętu, dokumentów, urządzeń i znaków granicznych oraz ich eksponowanie (wystawianie) w placówkach muzealnych i salach tradycji.

6) Inicjowanie i organizowanie uroczystości upamiętniających służbę w ochronie ojczystych granic oraz w walce o niepodległość Narodu Polskiego. Organizowanie spotkań Weteranów Służby Granicznej.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy pełniący służbę w Polskich Formacjach Granicznych, członkowie ich rodzin i sympatycy tych formacji mający prawa publiczne, którzy złożyli deklarację członkowską.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy pochodzenia polskiego, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli pisemną deklarację członkowską oraz przedstawią pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 

§ 9.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne i fizyczne.

 

§ 10.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia.

2) Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu.

3) Występować z wnioskami i postulatami do władz naczelnych Stowarzyszenia, a za pośrednictwem władz naczelnych Stowarzyszenia do władz państwowych w sprawach wynikających ze statutu.

4) Korzystać z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, a w szczególności wydawnictw, wystaw, zebrań, wykładów, odczytów i imprez na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.  

2. Członkowie wspierający maja prawo:

1) Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

2) Korzystać z uprawnień wymienionych w ust. 1 pkt 3) i 4).

3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

1) Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2) Członkom honorowym przysługują takie prawa jak członkom wspierającym.

 

§ 11.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2) Brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i dbać o jego rozwój.

3) Płacić regularnie składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

2. Członkowie wspierający obowiązani są wspierać działalność Stowarzyszenia finansowo, rzeczowo lub poprzez udzielanie doradztwa i popularyzację Stowarzyszenia i jego celów, przy czym formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem.    

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 12.

1. Przyjmowanie członków:

1) Do przyjmowania członków upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.

2) W razie odmowy przyjęcia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

3) Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje:

1) Na pisemne żądanie członka skierowane do Zarządu.

2) Na skutek śmierci członka.

3) Na mocy uchwały Zarządu w wypadku:

     a/ nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu,

     b/ nie uiszczenia jednorocznych składek,

     c/ działalności na szkodę Stowarzyszenia.

4) Członkowie skreśleni przez Zarząd mają prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia o skreśleniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków, zwane w Statucie Walnym Zebraniem.

2. Zarząd Krajowy, zwany w Statucie Zarządem.

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną.

 

§ 14.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku w celu:

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu za okres ubiegły.

2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie na jej wniosek absolutorium Zarządowi.

3. Uchwalenia programu prac i budżetu oraz wysokości składek członkowskich na okres następny.

4. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku upływu ich kadencji lub w przypadku przyjętego wniosku o ich odwołanie.

 

§ 15.

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

1. Na podstawie uchwały Zarządu.

2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

3. Na wniosek co najmniej 30 członków Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje w terminie do trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia przez siebie uchwały.

 

§ 16.

1. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności:

1) W pierwszym terminie co najmniej 50% członków.

2) W drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się w drodze bezpośredniej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Zawiadomienie członków o Walnym Zebraniu, podobnie jak składanie wniosków członków do władz Stowarzyszenia, może odbywać się pocztą elektroniczną.

 

§ 17.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2. W skład Zarządu może wchodzić do siedmiu osób. Zarząd wybiera spośród siebie prezydium Zarządu w składzie: prezes, do dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. Pozostałe osoby wybrane przez Walne Zebranie do Zarządu pełnią obowiązki członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a ponadto nie mogą nimi być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

4. Pełnienie wszystkich funkcji w Zarządzie jest honorowe. W miarę rozwijania się wielokierunkowej działalności Stowarzyszenia dopuszcza się możliwość pracy odpłatnej wyznaczonej przez Zarząd wg odrębnych przepisów.

 

§ 18.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Inspirowanie kierunków działalności Stowarzyszenia, opracowywanie programów i planów działalności oraz troska o ich realizację.

2) Reprezentowanie Stowarzyszenia.

3) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, gospodarowanie funduszami w ramach uchwalonego budżetu oraz realizowanie powziętych w tej mierze uchwał Walnego Zebrania.

4) Prowadzenie administracji Stowarzyszenia i rozwijanie działalności w kierunku wypełniania celów Stowarzyszenia.

5) Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia.

6) Wydawanie biuletynu i innych publikacji.

7) Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

8) Zwoływanie Walnego Zebrania i opracowywanie porządku obrad w formie uchwały Zarządu.

9) Prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia.

10) Odwoływanie ze swego składu poszczególnych członków oraz kooptowanie na wakujące miejsca nowych – w liczbie nie większej (w kadencji) niż 1/3 liczby pierwotnie wybranych.

11). Powoływanie Kapituł Odznak.

12). Prowadzenie „Rejestru Polskich Formacji Granicznych SWPFG”, do którego wpisuje się na pisemny wniosek zainteresowanych członków grup rekonstrukcyjnych historycznych formacji granicznych oraz nadania organizacjom innym niż jednostki wojska i ich związki organizacyjne historycznych nazw Polskich Formacji Granicznych.    

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa, a podczas jego nieobecności upoważnionego przez niego wiceprezesa.

3. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.

4. Zasadę ust. 1 pkt 10) stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

 

§ 19.

Reprezentowanie Stowarzyszenia przez Zarząd, o którym mowa w § 18 ust.1 pkt 2, odbywa się w następujący sposób:

1. Do   składania  oświadczeń   woli   w   imieniu   Stowarzyszenia,   w tym   w   sprawach majątkowych,  z zastrzeżeniem  ust. 2,  wymagana jest reprezentacja   łączona członków Zarządu  w  układzie:  prezes  i  skarbnik, albo  jeden  z  wiceprezesów  i  skarbnik,   albo skarbnik i dwóch innych członków Zarządu.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu, który zostanie pisemnie upoważniony w określonym zakresie i okresie uchwałą Zarządu podjętą zgodnie z § 18 ust. 2.   

 

§ 20.

Wszelkie spory wynikające z działalności Stowarzyszenia są rozstrzygane przez Zarząd. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania wnoszone w terminie do trzech miesięcy.

 

§ 21.

Komisja Rewizyjna:

1. Jest organem kontroli odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a ponadto nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

3. Składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie.

4. Ukonstytuowanie Komisji odbywa się na pierwszym po wyborze zebraniu Komisji.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego.

6. Komisja Rewizyjna pełni swe funkcje honorowo.

 

§ 22.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

1. Przeprowadza kontrolę działalności i majątku Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.

2. Sprawdza roczny bilans, księgowość rachunkową oraz sprawozdania rachunkowe Zarządu.

3. Stawia na Walnym Zebraniu wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

4. W razie konieczności żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

 Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

§ 23.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji celowych,

c) darowizn i subwencji,

d) zapisów i spadków,

e) dobrowolnych zbiórek koleżeńskich i ofiarności publicznej,

f) wpływów z odpisów od podatku dochodowego.

 

§ 24.

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 25.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 § 26.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

 

§ 27.

1. Zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego, o której mowa w § 6 ust. 3, obejmuje:

1) Upamiętnianie miejsc służby i walki oraz wiecznego spoczynku żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w Polskich Formacjach Granicznych.

2) Współdziałanie w działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród młodzieży, a zwłaszcza drużyn harcerskich służby granicznej, Legii Akademickiej, związków strzeleckich, grup rekonstrukcji historycznej formacji granicznych i szkół prowadzących klasy o profilu ochrony granic lub noszących imiona bohaterów formacji granicznych.

3) Inspirowanie, wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich związanych z ochroną granic RP oraz ich rozpowszechnianie.

4) Prowadzenie akcji oświatowych z zakresu historii i przepisów prawa o ochronie granic RP.

5) Organizowanie poszukiwań historycznego sprzętu, dokumentów, urządzeń i znaków granicznych oraz ich eksponowanie (wystawianie) w placówkach muzealnych i salach tradycji.

6) Inicjowanie i organizowanie uroczystości upamiętniających służbę w ochronie ojczystych granic oraz w walce o niepodległość Narodu Polskiego. Organizowanie spotkań Weteranów Służby Granicznej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy o rachunkowości.

 

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 28.

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu lub 15 członków Stowarzyszenia drogą uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy wszystkich Członków Stowarzyszenia, a bez względu na ilość w drugim terminie.
2. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§ 29.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

2. To samo Walne Zebranie uchwala jednocześnie zwykłą większością głosów sposób użycia posiadanego majątku Stowarzyszenia i przeprowadzenia jego likwidacji

 

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +