• naglowek waski

5-9.10.2015 r. – Tynne – Odnaleziona mogiła żołnierzy KOP

Po sze­ściu latach żmud­nych ana­liz i badań tere­no­wych, uczest­nicy kolej­nej podróży histo­ryczno-woj­sko­wej do Sek­tora Tynne na linii Sosn­kow­skiego, wolon­ta­riu­sze Straży Gra­nicz­nej kie­ro­wani przez pre­zesa SWPFG Wal­de­mara Bocheń­skiego przy wspó­łudziale arche­olo­gów pol­skich i ukra­iń­skich odna­leźli pierw­sze zbio­rowe miej­sce pochówku żoł­nie­rzy 4 kom­pa­nii Baonu For­tecz­nego KOP „Sarny”.

Czytaj więcej: 5-9.10.2015 r. – Tynne – Odnaleziona mogiła żołnierzy KOP

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'19

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +